We wish you a Merry Christmas - Youtube教學【粵語中文字幕】

今日終於下決心,幫之前We wish you a Merry Christmas的教學片配上粵語中文字幕。配完後發覺:

1.配字幕真係好花時間;

2.粵語其實有好多奇怪有趣的字和發音;

3.自己講野原來幾奇怪;

4.配字幕原來有助改善演講


【新配粵語中文字幕版】


Recent Posts